Privacy policy & cookie policy

Inleiding

Wij van KSDS Holding ( "wij", "ons", “onze”, “Capenti”) doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze website (“capenti.com") voor u volledig veilig te gebruiken is. We begrijpen dat u wilt dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zowel privé als veilig worden bewaard. Dit privacybeleid legt uit hoe we de persoonlijke informatie die u ons geeft zullen gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat die veilig wordt bewaard.

Dit privacybeleid is van toepassing op verschillende personen: 

 • Categorie 1: de verwerking van persoonsgegevens via de website www.capenti.com
 • Categorie 2: de verwerking van persoonsgegevens van klanten; 
 • Categorie 3: de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten; 
 • Categorie 4: de verwerking van persoonsgegevens van (de contactpersonen van) leveranciers en andere zakelijke partners.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of u bent het er niet mee eens, neem dan contact op via hello@capenti.com of op +32 9 233 03 79. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Controleer deze pagina om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

KSDS Holding
Bagattenstraat 165, 9000 Gent, Belgium
Maatschappelijke zetel: Bagattenstraat 165, 9000 Gent, Belgium
BTW-nummer: BE 0775.684.254

Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie in een aantal situaties. Bijvoorbeeld: 

Wanneer u zich aanmeldt voor onze mailinglijst, vragen wij uw naam en e-mailadres. We verzamelen ook de persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, als u zich aanmeldt voor een van onze evenementen of bij de aanvraag van een offerte. Tot slot houden we een overzicht bij van berichten die u ons per e-mail verstuurt.

Klanteninformatie verzamelen we in ons CRM-systeem. Daar bewaren we de klantnaam, NAWTE-gegevens (naam, adres, website, telefoonnummer, e-mail). Daarnaast bewaren we ook uw bedrijfs- en facturatiegegevens en facturen. Contactgegevens verstrekt door het uitwisselen van business cards of door middel van telefonisch contact, kunnen opgeslagen worden.

Als u onze website gebruikt, hou er dan rekening mee dat we mogelijk ook de delen van de website die u bezoekt en informatie over uw computer registreren. Zoals de gebruikte browser, uw netwerklocatie, het type verbinding dat u gebruikt (bijv. breedband, ASDL enz.) en uw IP-adres. We doen dit door cookies te gebruiken. Zie ons cookiebeleid hieronder voor meer informatie over wat een cookie is en hoe we die gebruiken op onze website.

Wij kunnen uw gegevens ook via derde partijen ontvangen hebben bv. na een doorverwijzing of via openbare bronnen zoals de KBO bekomen hebben.

Verwerking van uw persoonsgegevens: doeleinden en rechtsgronden

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

Relevante categorieën: 1 en 2

Wij gebruiken uw diensten en producten te kunnen aanbieden. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen ons te kunnen uitvoeren.

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de leveranciersovereenkomst

Relevante categorieën: 1 en 4

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om met u te kunnen communiceren omtrent de diensten of producten die u aanbiedt en in het algemeen voor degelijk leveranciersbeheer. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen uw onderneming en de onze uit te voeren. 

Promotie

Relevante categorieën: 1, 2, 3, 4 

Wanneer u onze klant bent, kan uw e-mailadres, voornaam, naam, telefoonnummer en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen. 

Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd worden. 

In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt u ons op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen. 

Ook wanneer wij u anderszins zouden contacteren op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt u ons steeds laten weten niet geïnteresseerd te zijn en kunt u zodoende uw recht van bezwaar uitoefenen. 

Als u niet wilt dat uw informatie gebruikt wordt voor direct marketingdoeleinden, neem dan contact met ons op via hello@capenti.com of op +32 9 233 03 79. Als u besluit dat u geen marketing e-mails van ons meer wenst te ontvangen, gebruik dan het afmeldingsformulier onderaan in een van onze marketing e-mailberichten.

Voor wat betreft het verwerken van marketingcookies: zie onze Cookie Policy. 

Statistieken en beveiliging

Relevante categorieën: 1, 2, 3, 4 

Verder zal de website ook statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen. Ook zal de website cookies bevatten. Daarbij kan onder meer uw IP-adres gevangen worden. Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft.

Zo kunnen ook analytische cookies geplaatst worden. Behoudens voor wat betreft de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming. Voor meer informatie omtrent de verwerking van cookie zie onze Cookie Policy. 

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Relevante categorieën: 3

Wanneer u voor een functie bij ons solliciteert, verwerken wij gegevens zoals uw naam, contactgegevens, cv, tijdens uw opleiding behaalde cijfers, uw correspondentie met ons, andere documenten die u ons verstrekt en gegevens die wij over u kunnen verkrijgen van headhunters, uitzendkantoren, selectiebureaus, uit sociale media of andere openbare bronnen enzoverder.

We verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, om uw sollicitatie op te volgen, om uw sollicitatie te evalueren. Indien u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij contact opnemen met uw vorige werkgever.

Dit op basis van uw toestemming of precontractuele communicatie voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. 

Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

Relevante categorieën: 1, 2, 3, 4 

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op ons van toepassing zijn (bv. in kader van opstellen van facturen) en om haar rechten te vrijwaren op basis van haar gerechtvaardigd belang (bv. in geval van een geschil zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen, facturen moeten voor 7 jaar bewaard worden, 10-jarige aansprakelijkheid van de architect overeenkomstig de toepasselijke wetgeving). 

Wanneer wij uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig. 

Wij doen geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate kunnen treffen.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens met externe dienstverleners die onze bijstaan in de uitvoering van de diensten. Te denken valt aan onze IT-providers, accountant en onderaannemers.

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en wij maken met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Het is mogelijk dat wij uw gegevens gaan doorgeven aan externen in het kader van de uitvoering van de opdracht en zoals met u besproken. 

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken of wanneer dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan. 

Behalve zoals uiteengezet in deze paragraaf, zullen we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verkopen, uitwisselen of bekendmaken. 

Overdracht van je gegevens naar landen buiten de EER

Wij kunnen uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EER, zullen wij de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Het is mogelijk dat het derde land reeds als adequaat werd beschouwd door de Europese Commissie. Verder gebeurt de doorgifte veelal op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en eerder uitzonderlijk op basis van de corporate binding rules. 

Retentietermijnen

We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelstelling waarvoor de gegevens verzameld en opgeslagen werden. ook rekening houdende met de toepasselijke wetgeving. In principe worden uw klantengegevens bewaard voor 10 jaar zijnde de wettelijke aansprakelijkheidstermijn. 

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer u geen klant bent. Ook als klant kunt u zich steeds uitschrijven, maar uiteraard niet voor communicatie die rechtstreeks betrekking heeft op de diensten. 

Uw persoonlijke gegevens worden 2 jaar na het afsluiten van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens in onze wervingsdatabase te bewaren.

Voor wat betreft de verwerking van cookies verwijzen we naar onze Cookie Policy. 

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

Uw andere rechten

U hebt nog een aantal andere rechten in verband met uw persoonsgegevens en wat er mee gebeurt. U hebt het recht om:

 • U hebt het recht om gratis een bevestiging te ontvangen indien uw gegevens al dan niet verwerkt worden en om, in het geval dat zo is, uw persoonsgegevens in te zien.
 • Na inzage van bepaalde persoonsgegevens die te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
 • Volledig en permanent uit alle systemen en databases gewist te worden. Capenti is niet altijd verplicht om uw persoonsgegevens op uw verzoek te verwijderen, gezien dit recht enkel van toepassing is op de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be. 
 • Uw toestemming in te trekken en u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor rechtstreekse marketing. De instemming intrekken of uw voorkeuren in verband met nieuwsbrief, meldingen of uitnodigingen kan u op elk ogenblik wijzigen door te klikken op “uitschrijven” onderaan onze nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
 • Uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht kan slechts uitgevoerd worden wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van een overeenkomst die met u afgesloten werd.
 • Automatische profilering te laten uitschakelen en u te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

U kunt deze rechten uitoefenen via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan KSDS Holding / Vanessa Delacourt, Bagattenstraat 165 – 9000 Gent, hello@capenti.com met bewijs van identiteit. 

Links

Capenti.com en onze marketing e-mailberichten bevatten soms links naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op capenti.com, en niet op deze andere websites. Zodra u onze website of marketing e-mailberichten hebt verlaten, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of de bescherming en privacy die u aan die websites verstrekt. U dient voorzichtig te zijn en te kijken naar het privacybeleid dat van toepassing is op de betreffende website.

Veiligheid

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens vinden wij heel belangrijk. Wij hebben zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en om zo te proberen wijzigingen, verlies of misbruik van gegevens die onder onze controle staan te voorkomen.

Wij streven ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van onze activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

Als u op enig moment vermoedt of zich bewust wordt van een beveiligingsincident (dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld verdachte communicatie ontvangt van iemand die zichzelf buitensluit als een medewerker van Capenti of van een dupe-website die beweert aangesloten te zijn bij Capenti stuur de mededeling naar ons of meld het incident via e-mail via KSDS Holding / Vanessa Delacourt, Bagattenstraat 165 – 9000 Gent of hello@capenti.com

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid op ieder moment aanpassen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen laten we u dit weten, maar we raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2024.

Cookie policy

De Website (capenti.com) maakt gebruik van cookies. Dit kunnen eigen cookies zijn (eerstepartijcookies) en cookies van derden wiens diensten op de Website (kunnen) gebruikt worden (derdepartijcookies). Deze cookieverklaring informeert u over het gebruik van deze cookies.

U kunt uw voorkeuren via uw browser op elk gewenst moment wijzigen. Zie daarvoor de handleiding onderaan (4. Hoe kan ik cookies beheren/verwijderen?). U kunt op elk moment uw toestemming voor onze cookies intrekken, zelfs als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Vergeet echter niet dat als u niet instemt met sommige van onze cookies, dat de gebruikerservaring hieronder kan lijden.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken de Website op uw computer worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Wanneer u de Website later opnieuw bezoekt, wordt deze informatie opnieuw naar onze servers of naar die van de betreffende derde partij teruggestuurd. Op die manier herkent de Website uw browser en kan u de Website opnieuw raadplegen volgens uw persoonlijke voorkeuren.

Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze privacyverklaring. De verwerking van strikt noodzakelijke cookies is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, aangezien de strikt noodzakelijke cookies vereist zijn voor de goede werking en beveiliging van de Website. De overige cookies zullen niet geplaatst worden tenzij de Website hiervoor uw toestemming gekregen heeft.

Hoe worden cookies ingedeeld?

Herkomst

Eerstepartijcookies zijn cookies die rechtstreeks door Capenti op de Website geplaatst worden.

Derdepartijcookies zijn cookies die door derden op de Website geplaatst worden, met name doordat Capenti elementen van andere websites incorporeert. Voor gedetailleerde info over de aard van deze cookies verwijst Capenti u door naar de betreffende partijen. 

Levensduur

Permanente cookies: blijven op uw apparaat aanwezig voor de levensduur van het cookie. Ze worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.

Sessiecookies: vereenvoudigen en linken de handelingen van de gebruiker aan elkaar tijdens de browersessie. Telkens u het browerscherm opent, worden deze cookies tijdelijk geplaatst. Sessiecookies worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

Functie/doeleinde

Strikt noodzakelijke cookies: zorgen ervoor dat alle onderdelen van de Website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst.

Niet-strikt noodzakelijke cookies: worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van de Website en voldoen niet aan de voorwaarden om vrijgesteld te worden van de toestemmingsverplichting. Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

Analytische cookies geven weer hoe u de Website gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van de Website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.

Via marketingcookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfgedrag op de site, krijgen zowel de Website als derden inzicht in de campagneprestaties.

Hieronder worden tevens de socialemediacookies verstaan. De artikelen en video’s die u op de Website bekijkt, kan u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van socialemedianetwerken, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen. Daarnaast plaatsen socialemedianetwerken ook cookies wanneer we hun content integreren in onze artikels, bijvoorbeeld wanneer een Instagram-filmpje wordt ingeladen.

Indien sociaalnetwerksites via onze Website deze cookies plaatsen om (uw) gegevens te verzamelen, heeft Capenti geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaringen van de sociaalnetwerksites, die telkens opgegeven worden in onderstaande lijst van actieve cookies. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaringen op elk moment door de sociaalnetwerksites gewijzigd kunnen worden.

Welke cookies gebruikt Capenti?

Strikt noodzakelijke cookies

Cookie / Duur / Inhoud / Doel

 • CraftSessionID / Sessie / Anonieme sessie-ID / Gebruikt door Craft, ons content management systeem
 • CRAFT_CSRF_TOKEN / Sessie / Betrouwbaar webverkeer toelaten / Gebruikt door Craft, ons contentmanagementsysteem
 • Cookie-consens / 1 jaar / Dismiss / Verbergt de cookiemelding en onthoudt je voorkeur
 • <property-id>_username / 7 dagen / Deze cookie begint met een hele reeks cijfers en letters, gevolgd door _username / De gebruikersnaam van login onthouden

 

Niet-strikt noodzakelijke cookies: analytische cookies – marketing cookies

De Website maakt onder meer gebruik van Google Analytics. Deze cookies houden bij hoe vaak u de Website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, en hoe lang u de Website bezoekt. Deze gegevens laten toe om statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van de Website, zodat wij de structuur en inhoud van ervan kunnen verbeteren. U kan deze cookies uitschakelen door te surfen naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Deze cookies kan u weigeren als u de Website wil bezoeken.

Cookie / Duur / Inhoud / Doel

 • _ga / 2 jaar / Gebruikersidentificatie / Gebruikers van elkaar onderscheiden
 • _gat / 1 minuut / Verzoekrate beperken
 • _gid / 24 uur / Houdt uw pad doorheen de Website bij / Analyse van de websitebezoeken
 • __utma / 2 jaar na installatie / Het aantal keer u de Website bezoekt, wanneer uw eerste bezoek was en wanneer uw laatste bezoek was / Analyse van de websitebezoeken
 • __utmv / 2 jaar na installatie / Aangepaste variabele gegevens die op gebruikersniveau opgeslagen worden / Analyse van de websitebezoeken
 • __utmz / 6 maand na installatie / Op welke manier de gebruiker de Website binnenkwam (bv. via Facebook of de Google zoekmachine) / Analyse van de websitebezoeken
 • _ga_<container-id> / 2 jaar / Wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden / Analyse van de websitebezoeken

 

Niet-strikt noodzakelijke cookies: marketingcookies

De Website maakt gebruik van socialemediacookies van derde partijen, in functie van targeting en adverteren. Deze cookies kan u weigeren als u de Website wil bezoeken.

Cookies door Facebook en de Facebookpixel

Cookie / Duur / Inhoud / Doel

 • fr / 3 maanden / Slaat informatie over de ingelogde Facebook-gebruiker op / Targeting en adverteren
 • sb / 965 dagen / Browserinformatie / Authentificatie en login
 • datr / 2 jaar / Browser ID / Veiligheid en integriteit van de Website
 • tr / Sessie / Anonieme data over het bezoek van de gebruiker aan de Website, zoals aantal bezoeken, gespendeerde tijd, welke pagina’s bezocht werden … / Targeting en adverteren
 • _fbp / 90 dagen / Gebruikt om een aantal advertentieproducten te leveren, zoals real time bidding van derdepartij-adverteerders / Targeting en adverteren
 • _fbc / 90 dagen / Deze cookie wordt alleen geplaatst als je via Facebook op de website komt / Targeting en adverteren
 • c_user / 90 dagen / De user-id van de huidig ingelogde gebruiker / Targeting en adverteren
 • xs / 90 / Houdt informatie bij over aantal sessies op de Website / Targeting en adverteren

 

Cookies door Google Adwords & Google Adsense

Cookie / Duur / Inhoud / Doel

 • CONSENT / 18 jaar / Detecteert of de gebruiker marketingcookies geaccepteerd heeft / Noodzakelijk voor het naleven van de GDPR en het plaatsen van de cookies hieronder
 • NID / 6 maanden / Uniek ID dat het toestel van de gebruiker identificeert / Targeting en adverteren
 • ANID / 2 jaar / Onthoudt recente zoekopdrachten, eerdere interacties met advertenties of zoekresultaten van een adverteerder en uw bezoeken aan de website van een adverteerder / Targeting en adverteren. Deze cookie stelt Google in staat om advertenties aan te passen op Google-sites, zoals Google Zoeken
 • IDE / 1 jaar / Gebruikt door Google DoubleClick om de gebruiker te tracken na het klikken op een advertentie / Targeting en adverteren. Meten en optimaliseren van advertenties en mogelijkheid tot targeting
 • SSID / 1 jaar / Informatie over hoe de gebruiker de Website gebruikt en welke advertenties de gebruiker mogelijks heeft gezien voor zijn bezoek aan de Website / Targeting en adverteren
 • _gcl_au / 7 dagen / Informatie over advertentie-efficiëntie doorheen websites die Google Adsense gebruiken / Targeting en adverteren 

 

Cookies door LinkedIn en LinkedIn InsightTag

Cookie / Duur / Inhoud / Doel

 • UserMatchHistory / 30 dagen / Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te volgen om zo relevante advertenties te kunnen tonen / Targeting en adverteren
 • bcookie / 2 jaar / Browser ID cookie. Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te volgen om zo relevante advertenties te kunnen tonen / Targeting en adverteren
 • bscookie / 2 jaar / Secure browser ID cookie. Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te volgen om zo relevante advertenties te kunnen tonen / Targeting en adverteren
 • lang / Sessie / Onthoudt de gebruikers geselecteerde taalversie van de Website / Targeting en adverteren
 • lidc / 1 dag / Gebruikt voor routering / Targeting en adverteren

Hoe kan ik cookies beheren/verwijderen?

Browserinstellingen

Via uw browserinstellingen kan u de installatie van cookies weigeren. Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor uw browser vindt u in de volgende lijst:

Gebruikt u een andere browser? Ga dan na of de procedure voor uw browser wordt vermeld op de website www.allaboutcookies/manage-cookies.org. Deze website is uitsluitend in het Engels.

Cookies verwijderen

U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.

Advertentiecookies weigeren

Indien u de advertentiecookies (o.a. van Google of Criteo) wil weigeren, kan u dit doen via de website http://www.youronlinechoices.com/

Indien u geen reclame wil ontvangen op basis van uw surfgedrag en de remarketing cookies, zoals deze van Google, kan u de instellingen wijzigen van de Google Ads Preferences Manager. Google raadt tevens het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.

Volgende link bevat bijkomende informatie over hoe u kan beheren welke informatie door uw webbrowser wordt gedeeld wanneer u met Google diensten interageert op websites en apps van derde partijen: https://policies.google.com/privacy/partners.

Meer info

Meer informatie over cookies kan u vinden op allaboutcookies.org. Wenst u meer informatie over de privacy-kwesties rond internetreclame? Volg www.youronlinechoices.com

Wijzigingen aan dit Cookiebeleid

We kunnen dit Cookiebeleid op ieder moment aanpassen. We raden u aan dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie. 

Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2024.